Dış Mekan Kamera Kayıtlarına İlişkin KVKK Aydınlatma Metni

Yaşamca Psikoloji olarak; özel hayatınızın ve kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu Aydınlatma Metni; “veri sorumlusu” sıfatıyla Çiğdem Alper, Yaşamca Kişisel Gelişim Merkezi (Yaşamca Psikoloji) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve fiziki mekan güvenliğini sağlamak amacıyla Yaşamca Psikoloji tarafından alınan güvenlik kamerası görüntü kayıtları hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Yaşamca Psikoloji; kişisel verilerinizi her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, kişisel verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için ve işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işler, aktarır; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar ve süre sonunda gerekli önlemleri alarak güvenli biçimde imha eder.

Yaşamca Psikoloji tarafından işlenen, aktarılan ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları, ifşa olmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler alınır ve uygulanır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Ticaret Ünvanı : Çiğdem Alper Yaşamca Kişisel Gelişim Merkezi
 • Adres : Yenikent Mah. Hüseyin Zeren Cad. Kapı No: 9 35430 Urla / İzmir
 • E-posta : yasamca@yasamca.org
 • Kep Adresi : cigdem.alper@hs03.kep.tr
 • Telefon : +90(532) 669 33 33

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yaşamca Psikoloji tarafından güvenlik kamera ile toplanan görüntü kayıtlarınız fiziksel mekân güvenliğinin temini amacıyla işlenir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yaşamca Psikoloji Merkezi binamızda; toplam 8 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır.  Bunların tamamı bina dışında olup 6 adedi binanın iki yan cephesinde bulunur; 2 adet güvenlik kamerası ise arka bahçeyi, ve ön bahçeyi görecek şekilde konumlandırılmıştır. 

Yaşamca Psikoloji merkezinde bulunan güvenlik kameraları yalnızca görüntü kaydı yapmaktadır. Merkezimize gelen üçüncü kişilerin görüntüleri ve varsa araç ve plaka bilgileri bu kamera kayıtları ile işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, KVKK’nın 5.maddesinde yer alan’‘’ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ‘’ ve ‘’ İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ‘’ hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenir.

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerin Yurt İçine/Yurt Dışına Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Güvenlik kamera kayıtları ile işlenen kişisel verileriniz; yazılı talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri ile yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. Bu haller dışında yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir aktarıma konu olmaz.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz, Yaşamca Psikolojinin faaliyetlerini sürdürmesi ya da kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan sürelerde saklanır ve aşağıdaki durumlarda imha edilir:

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • KVKK’nın 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul), ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir veya anonim hale getirilir.

KVKK’da  yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Yaşamca Psikoloji tarafından imha edilir.

Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını; aktarılıyorsa aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Yaşamca Psikoloji için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve Yaşamca Psikoloji tarafından hazırlanmış ve online olarak web sitesimizde matbu olarak sekretaryamızda bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” doldurmak suretiyle veya talebinizi içeren dilekçeniz ile merkezimize; Yenikent Mah. Hüseyin Zeren Cad. Kapı No: 9 35430 Urla / İzmir adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya yasamca@yasamca.org adresine mail olarak ya da cigdem.alper@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Yaşamca Psikoloji, sınırlı hallerde işbu Aydınlatma metni hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektirdiği haller, yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu halleridir.