Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Aydınlatma Metni

Yaşamca Psikoloji olarak; özel hayatınızın ve kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu Aydınlatma Metni; “veri sorumlusu” sıfatıyla Çiğdem Alper, Yaşamca Kişisel Gelişim Merkezi (Yaşamca Psikoloji) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve faaliyetlerimiz kapsamında tarafımızca işlenen, aktarılan, saklanan ve imha edilen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Yaşamca Psikoloji; kişisel verilerinizi her koşulda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, kişisel verilerinizin doğruluğunu ve güncelliğini sağlayarak; belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için ve işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işler, aktarır; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklar ve süre sonunda gerekli önlemleri alarak güvenli biçimde imha eder.

Yaşamca Psikoloji tarafından işlenen, aktarılan ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları, ifşa olmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirler alınır ve uygulanır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 • Ticaret Ünvanı : Çiğdem Alper Yaşamca Kişisel Gelişim Merkezi
 • Adres : Yenikent Mah. Hüseyin Zeren Cad. Kapı No: 9 35430 Urla / İzmir
 • E-posta : yasamca@yasamca.org
 • Kep Adresi : cigdem.alper@hs03.kep.tr
 • Telefon : +90(532) 669 33 33

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yaşamca Psikoloji tarafından, belirtilenlerle sınırlı olmaksızın, ad, soy adı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve diğer kimlik bilgileri, mesleği, SMS kayıtları, telefon numarası, e-posta adresi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, borç bilgileri, psikolojik rapor ve testler gibi kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenir:

 • Kişisel verilerinizin başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • Danışan ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi; randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar etme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak,
 • Finans, muhasebe ve fatura süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Talep/şikayet süreçlerinin takibi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Aile danışma merkezindeki gelişmeler yeni, hizmet alanları ve sunulacak hizmetler ile açılış bilgileri ve benzeri konularda bilgilendirme yapılması,
 • Yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Organizasyon, etkinlik vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişsel Verileriniz, Yaşamca Psikoloji tarafından, 

 • Yaşamca Psikoloji ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince; yüz yüze ve telefonla görüşmeler, elektronik posta, sesli onay,  sosyal medya, mobil uygulamalar, internet sitesi üzerinden, fatura düzenleme, muhasebe ve finans işlemleri yürütülürken; işe alım sürecinde, web sitesi üzerinden; fiziksel ortamda doldurulan matbu formlar üzerinden; Yaşamca Psikoloji’de gerçekleştirilen danışan görüşmeleri esnasında ve Yaşamca Psikoloji tarafından uygulanan psikolojik danışmanlık hizmeti vermek için gerekli olan testler aracılığıyla; çalışanlar ile gerçekleştirdiğiniz iletişimler dahilinde alınan belgeler ve güvenlik kameralarının görüntü kayıtları vasıtasıyla, sözlü, yazılı veya otomatik olmayan yollarla ve/veya elektronik ortamda otomatik kanallarla ve 
 • KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte ve işlenebilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6- (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel Verilerin Yurt İçine/Yurt Dışına Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerindeki kişisel veri aktarma koşulları kapsamında ve mevzuatta belirtilen yeterli ve etkili önlemler alınmak şartıyla; faaliyetlerimizi yürütmek ve hizmet kalitesini artırmak için yurt içinde iş birliği yaptığımız, hizmet aldığımız 3.kişiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruluşlara aktarılabilecek/paylaşılabilecektir.

Bu bağlamda kişisel verileriniz;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen bilgi almaya ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum ve kuruluşlara,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız/alabileceğimiz diğer üçüncü kişilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ödeme ve faturalandırma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için bankalar ve mali müşavirlerimize;  
 • Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine, 
 • Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımıza,

Ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere veri aktarımı zorunlu olan diğer gerçek ve tüzel kişilere hukuka uygunluk sebepleri kapsamında ve kanunun belirlediği usullere uygun olarak aktarılmaktadır.

Ayrıca, kişisel verileriniz iş ilişkisinin sürdürülmesi, danışmanlık hizmeti sunulması ve bu hizmetin devam ettirilmesi amacıyla çağın teknolojik gelişmelerine uygun olarak kullanılması zaruri olan sosyal medya hesapları, dijital depolama alanları, elektronik posta hesapları ve benzeri araçların kullanımı için yurt dışı paylaşımın gerekli olduğu hallerde bu platformların sahibi olan ve yurt dışında bulunan hizmet sunucusu kişi ve kuruluşlara açık rızanız dahilinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verileriniz, Yaşamca Psikolojinin faaliyetlerini sürdürmesi ya da kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olan sürelerde saklanır ve aşağıdaki durumlarda imha edilir:

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • KVKK’nın 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Yaşamca Psikolojinin ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, İlgili Kişinin Yaşamca Psikolojinin verdiği cevabı yetersiz bulması veya Yaşamca Psikolojinin KVKK’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; İlgili Kişinin Kişisel Verileri Koruma Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir veya anonim hale getirilir.

KVKK’da  yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Yaşamca Psikoloji tarafından imha edilir.

Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını; aktarılıyorsa aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması durumunda itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar oluşması durumlarında zararın giderilmesini talep etme

hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Yaşamca Psikoloji için ilave bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve Yaşamca Psikoloji tarafından hazırlanmış ve online olarak web sitemizde matbu olarak sekretaryamızda bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formunu” doldurmak suretiyle veya talebinizi içeren dilekçeniz ile merkezimize; Yenikent Mah. Hüseyin Zeren Cad. Kapı No: 9 35430 Urla / İzmir adresine iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya yasamca@yasamca.org adresine mail olarak ya da cigdem.alper@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda, konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurularınızın tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Yaşamca Psikoloji, sınırlı hallerde işbu Aydınlatma metni hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar, Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektirdiği haller, yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu halleridir.